Od roku przedszkolnego 2019/2020 rusza żłobek ulokowany w budynku przy Alei Przyjaciół 40a, 10-147 Olsztyn.

Rekrutacja do żłobka z  projektu „Żłobek nad Jeziorem Długim”

Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja rozpocznie się 22.08.2019r. i trwała będzie do 06.09.2019r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane 12.09.2019r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: zlobeknjd@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

  • osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto:

  • osoba pracująca, w tym również na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

lub

  •  osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym również na urlopie wychowawczym

Do żłobka przyjętych zostanie 20 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres od 01.10.2019r. do 30.06.2021r.
W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w placówce w Olsztynie, jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 20 opiekunów (19K i 1M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 10 osób pracujących (9K i 1M) oraz 10 osób biernych/bezrobotnych (10K) w okresie od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku.

Planowanymi efektami w projekcie jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez 8 osób oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 8 osób, które przed przystąpieniem do projektu pozostawały bez pracy.

Wartość projektu: 1 009 495,50 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 959 020,72 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (doc)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (pdf)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE WIĘKSZA CZCIONKA (doc)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE WIĘKSZA CZCIONKA (pdf)

INSTRUKCJA: Jak określić swój status na rynku pracy

Regulamin rekrutacji uczestników  i uczestnictwa w projekcie

Skip to content