Kontakt:

tel.: 722 142 444
mail:przedszkolenjd@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się od 04 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 18 marca 2024 r. do godz. 15:00.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu .

ZARZĄDZENIE – TERMINY

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.


UCHWALA NR XLI/773/17
RADY MIAST A OLSZTYNA

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 131 ust. 4 – 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. – 59 w ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto Olsztyn,
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub osoby/podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 3. rodzinie – należy przez to rozumieć następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
 4. dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli wraz z liczbą punktów:

 1. pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,
 2. kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,
 3. uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,
 4. przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
  a) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
  b) od 151 % do 250 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,
  c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są dołączone do wniosku:

 1. zaświadczenie wystawione przez zakład pracy każdego z rodziców o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rodzice kandydata podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub zaświadczenie wystawione przez szkołę, uczelnię o pobieraniu nauki w systemie dziennym – § 2 pkt 1,
 2. kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/a kandydata – § 2 pkt 2,
 3. oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – § 2 pkt 3,
 4. oświadczenie rodziców/a o przypadającym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – § 2 pkt 4.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2015 r. poz. 662).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel

 

Przedszkole
Skip to content