Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. Żłobek nad Jeziorem Długim – postępowanie znak ZC/BB/1/2019

Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia „Wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. Żłobek nad Jeziorem Długim”. Postępowanie znak ZC/BB/1/2019 prowadzone w trybie rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.  W postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację przedmiotu zamówienia. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert. Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 – złożonej przez MAKSTOM Tomasz Fałdowski ul. Kanta 15B 10-691 Olsztyn. Wybrana oferta zawiera cenę ryczałtową brutto, tj.: 32.360,92 zł, oraz oferowany okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) – uzyskała: 90,00 pkt, w kryterium okres gwarancji i rękojmi (10%) – 10,00 pkt.

 

Skip to content