Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pt. Żłobek nad Jeziorem Długim. Postępowanie znak ZC/BB/1/2019.

„BARBARA” BARBARA BOLIŃSKA, ul. Rybaki 5, 10-147 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek nad Jeziorem Długim”.

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. Żłobek nad Jeziorem Długim. Postępowanie znak ZC/BB/1/2019.

Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikiem opisującym przedmiotowe zamówienie.

01.Rozponanie rynku żłobek_Bolińska

02.Zał.nr_2_Przedmiar robót (1)

Skip to content